Cyngor Cymunedol

Ychydig o gefndir

Mae Cyngor Cymuned Nannerch yn cynnwys 8 aelod etholedig o blwyf Nannerch. Mae’r Cynghorydd Sir etholedig Owen Thomas hefyd yn mynychu cyfarfodydd. Mae deg cyfarfod y flwyddyn (nid oes cyfarfodydd ym mis Ionawr nac Awst) a gynhelir am 19:00 ar ddydd Iau cyntaf y mis yn Neuadd Goffa Nannerch.

Mae agendâu ar gael cyn cyfarfodydd ac fe’u harddangosir ar yr hysbysfwrdd ac ar dudalen FacebookNannerch Past and Present. Bydd cofnodion holl gyfarfodydd y Cyngor yn cael eu harddangos ar y wefan hon, ar ôl cael eu cymeradwyo yng nghyfarfod dilynol y Cyngor. Mae cyfarfodydd y Cyngor a’i bwyllgorau a’i is-bwyllgorau yn agored i’r cyhoedd, ac eithrio pan fydd materion sensitif iawn yn cael eu trafod yn unol â chyfarwyddyd y cadeirydd.

Fel yr haen fwyaf lleol o gynrychiolaeth etholedig, mae Cynghorau Cymuned yn chwarae rhan bwysig mewn democratiaeth leol. Mae Cynghorau Cymuned yn cynnwys pobl sydd a diddordeb yn eu cymuned ac eisiau ei  gwneud yn lle gwell i fyw ynddo. Yn ogystal â chynrychioli’r gymuned i’r  awdurdod lleol, mae Cynghorau Cymuned yn hwyluso amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n hyrwyddo lles eu cymunedau. Mae nhw’n dod â phobl leol ynghyd i wneud gwahaniaeth I’r gymuned, ac mae llawer o Gynghorau Cymuned yn amddiffyn ac yn hyrwyddo hunaniaeth eu cymuned. Mae Nannerch yn un o 735 gynghorau cymunedol a thref yng Nghymru.

Mae Cynghorau Cymuned yn atebol i bobl leol ac mae’n ddyletswydd arnynt i gynrychioli buddiannau gwahanol rannau’r gymuned yn gyfartal. I ddod yn Gynghorydd Cymunedol, rhaid i chi fod dros 18 oed ac yn ddinesydd Prydeinig neu’n ddinesydd cymwys y Gymanwlad neu’r Undeb Ewropeaidd. Dyfernir seddi Cyngor Cymuned naill ai trwy etholiad neu drwy gyfethol. Cyfethol yw pan fydd y cyngor yn dewis o restr o wirfoddolwyr os nad oes digon o ymgeiswyr adeg etholiad neu os nad yw’r etholwyr yn galw am etholiad pan fydd sedd yn wag. Mae’n ddyletswydd ar Gynghorau Cymuned i ystyried barn pawb yn eu cymuned, a dylent geisio barn etholwyr a’r rhai na allant bleidleisio, megis pobl ifanc.

Gallwch ysgrifennu neu anfon e-bost atom ar unrhyw adeg. Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau at y clerc ar helen.wade412@btinternet.com neu at unrhyw aelod o’r Cyngor, isod:

Helen Wade  
(Clerc y Cyngor) 
85 Ffordd Penymynydd,  Penyffordd CH4 0LF 01244 545412 
Cyng. Huw Morgan (Cadeirydd) Westside Cottage, Ffordd y Waen, Nannerch CH7 5RX 07967 741410
Cyng. Valmai Hughes-Parry 
(Is-gadeirydd) 
 
Yr Hen Bwthyn, Ffordd Y Pentre, Nannerch CH7 5RD 01352 741298 
Cyng. Howard Morgan Ty Nannerch, Ffordd Y Pentre, Nannerch, CH7 5RF 01352 740999 
Cyng. Ken Beaumont 5 Tan Y Cae, Nannerch CH7 5RR 01352 741569 
Cyng. Gareth Williams Llety’r Eos, Ffordd Dinbych, Nannerch CH7 5RJ 01352 742203 
Cyng. Nick Proffitt 1 Tan Y Cae, Nannerch CH7 5RR 01352 740066 
Cyng. Monique Duffy-Brogan  *Melin Nannerch, Pen y Felin, Nannerch CH7 5RW  
Cyng. Dave Evans *11 Bryn Celyn, Nannerch CH7 5RT07739 655529
None of the Counciullors during the 2017 Election provided any political affiliaiton
(* Co-opted Member)

Cymorth Ariannol

Mae’r Cyngor Cymuned yn croesawu ceisiadau gan grŵpiau cymunedol neu bwyllgorau am gymorth ariannol. Rhoddir cefnogaeth ariannol hefyd i sefydliadau a sefydliadau elusennol y tu allan i ardal y Cyngor, os ydym yn teimlo y gallent fod o fudd i’r gymuned. Mae cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn darparu manylion llawn yr holl geisiadau am gymorth ariannol a roddwyd gan y Cyngor. Gellir cael mwy o fanylion am gymorth ariannol gan y Cyngor Cymuned gan y Clerc a’r Swyddog Ariannol Cyfrifol. Rhaid sicrhau bod y cyfrifon ariannol diweddaraf ar gael gydag unrhyw gais am gymorth ariannol.

Prosiectau cyfredol

Rydym wedi paratoi drafft o Gynllun Cymunedol Strategol ar gyfer Nannerch i ddarparu ein cyfeiriad a’n blaenoriaethau dros y 3 blynedd nesaf. Ar ôl cytuno’r cynllun, rydym yn gobeithio adrodd yn ôl ar y cynnydd a wneir yn flynyddol a rhoi manylion yr hyn yr ydym yn bwriadu gwario’r praesept arno bob blwyddyn. Bydd hyn yn helpu preswylwyr i’n dwyn i gyfrif.

Mae Nannerch wedi bod yn gweithio gyda chyngor sir y Fflint i gyfateb i ariannu cyfleusterau ychwanegol ar y maes chwarae. Mae cynlluniau’n cael eu llunio ar hyn o bryd fel y gallwn adrodd yn ôl i’r gymuned.