Ysgol Nannerch

Rydym yn ysgol fach yng nghanol y pentref. Rydym yn gwasanaethu plant o’r pentref a’r ardaloedd cyfagos. Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol ym 1895 i wasanaethu’r gymuned leol, heddiw mae Ysgol Nannerch yn Ysgol Gynradd â Chymorth Gwirfoddol sy’n cydnabod pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth â phlant, rhieni a’r gymuned.

Arwyddair ein hysgol yw ‘Dysgu Gyda’n Gilydd, Cyrraedd Yn Uwch’. Rydym yn croesawu plant, eu rhieni a’u teuluoedd i’n hamgylchedd cyfeillgar, hapus a gweithgar, lle mae parch at eraill ac agweddau cadarnhaol tuag at waith ac ymddygiad yn cael eu hannog a’u meithrin.

Mae’r ysgol yn darparu addysg i blant rhwng 3 ac 11 oed. Ar hyn o bryd mae 70 o ddisgyblion gan gynnwys plant meithrin ar rôl yr ysgol. Y rhif derbyn cyfredol yw 15. Cofnodir capasiti’r ysgol fel 111. Mae’r Ysgol wedi creu cysylltiadau cryf â chylch chwarae’r pentref ac mae’r ddau leoliad yn darparu Clwb Cinio a rennir ddwywaith yr wythnos. Rydym yn darparu darpariaeth brecwast ac Ar ôl Ysgol ac yn cynnal Clwb Gwyliau. Mae’r Cynorthwywyr Dosbarth a gweddill y staff yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r Ysgol ac yn gweithio mewn amrywiaeth o wahanol rolau yn yr ysgol.

Cysylltwch

Gwefan: http://www.ysgolnannerch.com/
Ebost: namail@hwbcymru.net
Ffôn: 01352 741377
Cyfeiriad: Ysgol Gynradd Nannerch V.C., Lôn yr Ysgol, Nannerch
Cod post: CH7 5RD